Diskret matematik och diskreta modeller pdf


Med oändligt stöd Den geometriska fördelningen, modeller anger sannolikheten för diskreta att behöva göra k antal försök innan man får träff när man drar element med modeller återläggning ur en diskreta population med given andel element med en viss egenskap.
34, 35 lika sannolika med sannolikheten 1/35.
Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud.Exempelvis är en likformig fördelning en fördelning där diskreta alla utfall är lika sannolika, vilket är fallet till exempel vid en dragning av ett nummer i en lottorad: där är alla utfall i det diskreta utfallsrummet 1, 2,.Funktionen f diskret är en täthet för sannolikhetsfördelningen.Matematikportalen portalen för matematik matematik på svenskspråkiga Wikipedia.Lognormalfördelningen, beskriver variabler som kan modelleras som produkten av många små oberoende positiva variabler.Om sannolikhetsfördelningen för X är absolutkontinuerligt med avseende på Lebesguemåttet L 1 displaystyle mathcal L1, dvs om L 1 ( A ) 0 displaystyle mathcal L1(A)0 så är P X ( A ) 0, displaystyle P_X(A)0, Radon-Nikodyms sats säger att det finns en icke-negativ.Varje slumpvariabel ger upphov till en sannolikhetsfördelning, och denna fördelning innehåller den viktigaste informationen om variabeln.Den kumulativa fördelningsfunktionen för. "Täthet" är outlook ett outlook resonligt namn eftersom för A (, x displaystyle A(-infty,x, så är x f ( x ) d x A f ( x ) d x P X ( A ) P X ( (, x ) F ( x ), displaystyle int.
Extremvärdesfördelningen, beskriver variabler vilkas sällsynta extremvärden är av intresse; exempel: högsta vattenståndet i Themsenmynningen, hållfastheten hos en kedjas macrowave svagaste remix länk.
Probability with martingales, Cambridge University Press, 1991.
Tvåpunktsfördelningen där det bara finns updaten två utfall.
Format, inbunden remix (1 häftad (7 utgivningsår 2018 (2) 2016 eller äldre (9 inspiration.
Poissonfördelningen, anger antalet sällsynta händelser som inträffar inom ett givet tidsintervall.
Maxwell-Boltzmann-fördelningen, som är viktig inom fysiken och som beskriver sannolikheten för olika energinivåer i ett system i jämvikt.
Binomialfördelningen, vilken beskriver antalet lyckade försök i en serie av oberoende ja/nej-försök.Det finns också en definition för sannolikhetsfördelning som använder Andrej Kolmogorovs axiomatiska måtteori.Definitionen ovan säger att f måste vara f ( x ) 1 2 e ( x ) 2 2 2 displaystyle f(x)1 over sigma sqrt 2pi,e-(x-mu )2 over 2sigma 2 för alla x i R Williams, David.Två viktiga karakteristika för en sannolikhetsfördelning är fördelningens väntevärde och dess varians.Det är ett specialfall av gammafördelningen, advanced och används mycket vid statistiska fördelningstest.Multinomialfördelningen, vilken beskriver antalet lyckade försök i en serie av oberoende försök med flera möjliga utfall.X är en slumpvariabel så tilldelar motsvarande sannolikhetsfördelning intervallet diskreta a, b sannolikheten P( a X.v.s sannolikheten att variabeln X kommer att anta ett värde i intervallet a,.Bernoullifördelningen, ett specialfall av tvåpunktsfördelningen, som antar värdet 1 med sannolikheten p och värdet 0 med sannolikheten q 1-.Vid små stickprov är nämligen stickprovets standardavvikelse en dålig skattning av populationens standardavvikelse.Negativa binomialfördelningen, en generalisering av den geometriska fördelningen.
Sitemap